Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.
Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť KELs.r.o., IČO: 51893959, so sídlom Sídlisko 130/3, 02744 Tvrdošín-Medvedzie (ďalej len: „správca“). Kontaktné údaje správcu sú: Sídlisko 130/3, 02744 Tvrdošín - Medvedzie, info@kel.sk, 0950 / 535 120, 0950 / 535 121, 0950 / 535 122.

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo, identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac zvláštných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej, alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy mezi Vami a správcom, podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávnený záujem správcu na poskytovaní priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš súhlas so spracovaním, pre účely poskytovania priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru, alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov není možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu plniť,

- zasielanie obchodných ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza / dochádza k automatickému, individuálnemu rozhodovaniu, v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV.
Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

- po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, v prípade že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správce osobné údaje vymaže.

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb, na základe zmluvy,

- zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- zabezpečujúce marketingové služby.

2. Správca nemá / v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU), alebo mezinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup k svojim osobným údajom, podľa čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobných údajov, podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracúvania, podľa čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobných údajov, podľa čl. 17 GDPR,

- právo vzniesť námietku proti spracovávaniu, podľa čl. 21 GDPR,

- právo na prenos údajov, podľa čl. 20 GDPR,

- právo odvolať súhlas so spracovávaním písomne, alebo elektronicky, na adresu, alebo e-mail správcu, uvedeného v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobních údajov, v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaheslovanie počítača, šifrovanie pevného disku, antivírusový program (súčasťou je ochrana poštových klientov, antimalvér, …), zaheslovanie WiFi siete, a ďalšie.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba nim poverené osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímáte.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu, prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímáte.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky sú účinné dňom 25.5.2018.