Ochrana osobných údajov

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa príslušných vnútroštátnych predpisov i európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame iba s Vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona 01. 07. 2013 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Naša spoločnosť, t.j. KEL s.r.o., Sídlisko 130/3, 02744 Tvrdošín-Medvedzie, IČO: 51893959, DIČ: 2120833286, IČ DPH: SK2120833286, je tzv. prevádzkovateľom a svoje povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov SR si plní.

Uchovávanie a používanie osobných údajov

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, podľa ktorej môžete byť priamo alebo nepriamo identifikovaní, napr. Vaše meno, e-mail, telefónne číslo, alebo adresa. Získavame od Vás osobné údaje iba vtedy, ak nám také údaje dobrovoľne poskytnete (napr. keď si v našom internetovom obchode vytvoríte objednávku, zúčastníte sa spotrebiteľskej súťaže, poprípade si vyžiadate nejakú informáciu).

Vaše osobné údaje uchovávame, používame či odovzdávame iba v súlade s právnym základom plnenia zmluvy a zákonnej povinnosti, a to vždy v rozsahu vyžadovanom individuálnym prípadom, napr. aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky, spracovať Vašu objednávku, alebo Vás informovať o výsledkoch spotrebiteľskej súťaže.

Osoba, ktorá si, cez objednávkový formulár internetového obchodu predávajúceho, vytvorí objednávku, kliknutím na políčko (“Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky obchodu TOPSEDACIEVAKY.sk, súhlasím s nimi a budem ich bezpodmienečne dodržiavať”) a odoslaním objednávky súhlasí, so spracovaním poskytnutých osobných údajov v potrebnom rozsahu.

Aby sme boli schopní vykonávať Vyššie uvedené, môže byť v niektorých prípadoch pre našu spoločnosť nevyhnutné odovzdať Vaše osobné údaje inému sprostredkovateľovi osobných údajov (prepravnej spoločnosti). Iným správcom osobných údajov budú Vaše údaje odovzdané iba v súlade s Vaším súhlasom. Od externých sprostredkovateľov možno potom žiadať, aby robili prepravu tovaru. Naša spoločnosť od takých spracovateľov požaduje, aby osobné údaje spracovávali výhradne podľa jeho inštrukcií a podľa pokynov týkajúcich sa štandardov ochrany osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Samozrejme, máte kedykoľvek možnosť zažiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich údajov, a to s účinkom počínajúcim od takého odvolania. Ďalej môžete kedykoľvek požiadať o blokovanie, opravu či doplnenie Vašich osobných údajov. Rovnako tak máte i ďalšie práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., a § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Môžete kedykoľvek získať informácie o údajoch, ktoré si o Vašej osobe evidujeme. Svoje otázky, prosím, smerujte na e-mailovú adresu info@topsedacievaky.sk.

Automaticky získavané údaje (nemajúce charakter osobných údajov)

V okamihu, keď navštívite našu webovú stránku, automaticky získavame určité údaje, ktoré sa nevzťahujú priamo ani nepriamo k Vašej osobe, teda nemajú charakter osobných údajov, napr. meno poskytovateľa internetových služieb (ktorým môže byť i spoločnosť, v ktorej pracujete), aké informácie ste vyhľadávali na našej webovej stránke, kedy ste tieto informácie vyhľadávali, Vami používaný operačný systém alebo verzia internetového prehliadača. Uvedené informácie sú získavané a analyzované v anonymizovanej forme. Sú používané iba za účelom zlepšenia atraktivity, obsahu a fungovania našej webovej stránky. Nie sú teda nijako inak spracovávané a nie sú tiež odovzdávané tretím stranám.

Cookies

Aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky, používame tzv. "cookies". Cookies sú malé textové súbory uchovávané na harddisku Vášho počítača, ktoré sú nevyhnutné pre použitie našich webových stránok. Cookies využívame preto, aby sme lepšie porozumeli, ako je naša webová stránka používaná, a rovnako aby sme tu zlepšili orientáciu. Cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či určitú jednotlivú stránku na našom webe už niekto otvoril. Cookies nám tiež môžu povedať, či už ste niekedy našu webovú stránku navštívili, či ste novým návštevníkom. Cookies, ktoré používame, neobsahujú žiadne osobné údaje ani iné informácie, ktoré by umožnili identifikovať konkrétnu osobu. Ak si neprajete cookies dostávať, prosím, nastavte svoj internetový prehliadač tak, aby všetky cookies z harddisku Vášho počítača vymazal, resp. všetky cookies blokoval, popr. aby Vás vždy upozornil, že má byť nejaký súbor cookies na Vašom harddisku uložený.

Deti

Osobné údaje detí nezhromažďujeme. Ak sa dozvieme, že nám také osobné údaje boli odovzdané bez súhlasu rodičov dieťaťa (alebo iného zákonného zástupcu), okamžite tiež osobné údaje odstránime. Pritom sa budeme riadiť inštrukciami Vás, ako rodičov (či iných zákonných zástupcov).

Ochrana osobných údajov

Prijali sme také technické a organizačné opatrenia, aby Vaše osobné údaje boli chránené pred stratou, úpravami, krádežou či sprístupnením neoprávnenými tretími osobami.

Odkaz: Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Aktualizácie a zmeny

Vezmite, prosím, na vedomie, že môžeme aktualizovať či zmeniť niektoré časti tohto dokumentu bez toho, aby sme Vás na to vopred upozornili. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste tento dokument z čas na čas kontrolovali a boli si tak vedomí prípadných zmien a aktualizácií. Aktuálny dátum účinnosti tohto dokumentu bude vždy zverejnený.

Tento dokument nadobúda platnosť dňom 25.5.2018.