ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úrad na ochranu osobných údajov SR spracoval k tejto téme metodické usmernenie č. 2 k základným pojmom zamerané na osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov. Podľa tohto usmernenia: Dotknutou osobou môže byť iba fyzická osoba – jednotlivec. Ide o osobu, o ktorej sú osobné údaje spracúvané v informačnom systéme osobných údajov, s čím zákon spája aj právne následky v prípade neplnenia či nesprávneho plnenia povinností za účelom legitímnych a bezpečných zásahov do súkromia jednotlivcov. Princípy základných ľudských práv a slobôd zakotvené v právne záväzných aktoch Európskej únie neobmedzujú právo dotknutej osoby len na ochranu osobných údajov, ak sú o nej spracúvané. Preto dotknutou osobou je aj osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, bez ohľadu na to, či sa o nej osobné údaje spracúvajú v informačnom systéme alebo nie. Za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba ani fyzická osoba – podnikateľ.

  

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

 

Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi sú zakotvené v ust. § 28 a nasl. zákona číslo 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Ide najmä o tieto práva:

 

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

 

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

4. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

- písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

- Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

- Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.